Adres:
Al. Słowackiego 20,
30-037 Kraków
tel. 12 6330347
Skrytka e-Puap: /pinb_powiat_krakowski/skrytka

Urząd czynny:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny

Dziennik podawczy:
pokój 12 (parter)
poniedziałek: 9.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 14.00
Sekretariat:
pokój 506 (V piętro)

Należności z tytułu opłaty skarbowej (np. za pełnomocnictwo lub wydanie zaświadczenia) należy wpłacać na konto Gminy Miejskiej Kraków: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Skargi i wnioski od Obywateli można przedstawiać osobiście Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 14.00 w siedzibie PINB po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Deklaracja dostepności

Kompetencje


Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1634) do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.:

1. przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2),
2. przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust 4),
3. przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1),
4. wydawanie postanowień, decyzji w sprawie legalizacji lub rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia lub zgłoszenia budowy (art. 48, 49b, 50a, 51),
5. sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, 49b),
6. wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51),
7. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust. 4, 59),
8. przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59b, 59c ust. 1, 59d ust. 1, 59g ust. 1),
9. wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji w czasie ich użytkowania (art. 62 ust 3),
10. prawo żądania udostępnienia, od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacje budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65),
11. wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego (art. 66),
12. wydawanie decyzji nakazujących, właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67 ust. 1),
13. wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia zawaleniem (art. 68),
14. wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienie o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art. 68),
15. zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69),
16. nakazanie, w drodze decyzji, właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71 ust 3),
17. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74),
18. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75 ust 1 pkt 3 lit. a),
19. obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76),
20. obowiązek niezwłocznego zawiadomienie, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76),
21. wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 78),
22. zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust 1).
Linki: