Wstęp deklaracji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie dla powiatu krakowskiego – ziemskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności jest umieszczone na stronie podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pinbkrakow

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego w Krakowie , al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

                     • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

                     • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

                     • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

                     • mapa strony

                     • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-29

ustalono, że wprowadzona treść nie zmienia pierwotnych ustawień

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Kukuła e-mail: pinb-sekretariat@powiat.krakow.pl Telefon: 0126330347

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę. Brak parkingu dla interesantów. Istnieje możliwość poruszania się po budynku z psem przewodnikiem, nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.